<

REGULAMIN CAMPINGU JAWOR w SOLINIE

Szanowni Użytkownicy Campingu,

Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego pobytu wszystkich Państwa korzystających z Campingu. Przebywanie na terenie Campingu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących na nim zasad.

Camping Jawor - Solina zapora - REGULAMIN

1. Do korzystania z Campingu uprawnione są osoby zameldowane w recepcji Ośrodka, posiadające aktualną kartę pobytu. Opłaty pobytowe pobierane są z góry, za wcześniejszy wyjazd nie zwraca się należności. Umywalnie, prysznice oraz WC dla osób zamieszkałych na campingu są bezpłatne.

2. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku oraz podpisanie hotelowej karty meldunkowej.

Polityka dotycząca ochrony danych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

2.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma INNOVATORS z siedzibą w Solinie, 38-612 Solina, tel. +48 13 469 18 47, NIP 1231102882, REGON 140833303.

2.2. Podstawowym celem dla którego hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich - Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

2.3. Podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu, adres e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi.

2.4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

2.5. Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.

2.6. Każdy gość ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.7. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


3. Miejsce ustawienia przyczepy campingowej lub namiotu i pojazdu, a także przyłącza energii elektrycznej określa wyznaczony pracownik Ośrodka. Parkowanie samochodu wyłącznie na miejscach utwardzonych. Wjazd na trawę odbywa się na własną odpowiedzialność.

4. Całodobowo na terenie Campingu mogą przebywać wyłącznie osoby, które opłaciły koszty pobytu. Goście osób zameldowanych mogą przebywać na terenie Campingu do godz. 22.00 wyłącznie za zgodą kierownictwa Ośrodka.

5. W dzień zakończenia pobytu na Campingu osoby korzystające z usług Ośrodka proszone są o zgłoszenie w Recepcji Ośrodka swego wyjazdu lub chęci przedłużenia pobytu.

6. Na terenie Campingu obowiązuje cisza nocna:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 22.00 do 8.00, a w soboty i niedziele od 0.00 do 8.00.

7. Mieszkańcy Campingu zobowiązani są w szczególności do:
- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- utrzymywania czystości i porządku na zajmowanym terenie,
- ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie Ośrodka do niezbędnego minimum, a w przypadku takiej konieczności do zachowania zasad bezpieczeństwa,
- racjonalnego korzystania z wody pitnej w trakcie mycia i kąpieli,
- utrzymywania w widocznym miejscu kart ewidencyjnych,
- respektowania ogólnie przyjętych norm współżycia i regulaminów obowiązujących na terenie Ośrodka.

8. Na terenie Campingu zabrania się :
- rozpalania ognisk z wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego
- instalowania dodatkowych urządzeń, instalacji i elementów małej architektury bez uzgodnienia z Kierownictwem Ośrodka,
- korzystania z pojazdów mechanicznych w godz. 22.00 – 8.00,
- samowolnego ogradzania lub wydzielania zajmowanego terenu campingowego,
- zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom.

9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i kradzież samochodów, przedmiotów wartościowych i rzeczy osobistych przechowywanych na terenie Campingu przez użytkowników i gości. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem przyczepy lub namiotu oraz stosowne zabezpieczenie wartościowych przedmiotów.

10. Osoby przebywające na terenie Campingu ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody. Sprawca powstałej szkody zostanie obciążony kosztami jej naprawy.

11. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia Campingu prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.

12. Przebywanie zwierząt domowych na terenie Campingu jest dozwolone. Towarzyszące psy należy trzymać na smyczy, a nieczystości po nich sprzątać osobiście. Zwierzęta mogą przebywać na campingu tylko z ważną kartą szczepień. Wyłączną odpowiedzialność za zwierzęta ponoszą ich właściciele, którzy zobowiązani są do właściwej opieki nad nimi.

13. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, prosimy o kontakt z kierownictwem Ośrodka.

14. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu campingu przez osoby w rażący sposób zakłócające wypoczynek innym Gościom Ośrodka i nie przestrzegające Regulaminów.

15. Opłata za niezgłoszony pobyt 1000 zł od osoby. Opłata związana z koniecznością usunięcia z terenu Campingu osoby, która w rażący sposób zakłóca wypoczynek innym Gościom ośrodka, łamie ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa i obowiązujące Regulaminy lub stwarza zagrożenie dla innych 20 000 zł od osoby.

Życzymy miłego pobytu !!!

Kierownictwo Campingu Jawor

Regulamin można pobrać również w formie pliku pdf pobierz REGULAMIN